Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4483 > Religie Nr. 4483 de vineri, 21 iunie 2013  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Religie

Duminica a 8-a după Paști


Duhul Sfînt în Sfînta Scriptură, în viața Bisericii și în viața noastră

articol de: Sava BOGASIU
Învățătura despre Sfîntul Duh, a treia Persoană a Sfintei Treimi, este ca un fir roșu care străbate Biblia de la un capăt la celălalt. Această învățătură în termeni dogmatici se numește pnevmatologie. Învățătura ortodoxă despre Sfîntul Duh se deosebește întru totul față de catolicism și protestantism. Duminica Rusaliilor, Cincizecimea sau Pogorîrea Sfîntului Duh, pe care o prăznuim duminica aceasta, ne oferă acest minunat și binecuvîntat prilej de a cugeta mai adînc la pnevmatologia ecumenică, dar și la rolul Sfîntului Duh în viața Bisericii, cît și a noastră personală. Evanghelia care s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii ne arată ce mare lucrare are Sfîntul Duh în Biserică, în lume, cît și-n inima noastră: 
"Iar în ziua cea mare a sărbătorii (Cincizecimea), Iisus a stat între ei și a strigat, zicînd: Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: rîuri de apă vor curge din pîntecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul Sfînt pe Care avea să-L primească acei ce cred în El. Căci nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulțime, auzind cuvintele acestea ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alții ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alții ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămînța lui David și din Betleem, cetatea lui David? Și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru El. Și unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mîinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei și la farisei și le-au zis aceia: De ce nu L-ați adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește Acest Om. Și le-a răspuns deci fariseii: Nu cumva ați fost și voi amăgiți? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta, care nu cunoaște Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre farisei. Nu cumva Legea noastră judecă un om, dacă nu-l ascultă mai întîi și nu știe ce a făcut?   
Ei au răspuns și i-au zis: Nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Și s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicînd: Eu sînt Lumina lumii: Cel ce Îmi urmează Mie, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții" (Ioan 7, 37 - 53 și 8, 12).
Cuvintele Sfintei Evanghelii sînt inspirate de Sfîntul Duh, ele sînt roadele lucrării Sfîntului Duh pe care le descoperim de fiecare dată cînd citim din Sfînta Scriptură. Sfîntul Apostol Pavel ne spune că: "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea cea întru dreptate" (Timotei 3, 16). 
Iar Sfîntul Apostol Petru adaugă, în a doua sa epistolă, următoarele:
"Aceasta știind mai dinainte, că nici o proorocie a Scripturii nu se tîlcuiește după socotința fiecăruia: pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfînt" (2 Petru, 1, 20 - 21).
Duminica aceasta este închinată Sfîntului Duh care este a treia Persoană a Sfintei Treimi, care S-a pogorît din ceruri la cincizeci de zile de la Sfintele Paști. De aici și denumirea biblică dată praznicului acesta: CINCIZECIMEA. Ca denumire este o sărbătoare veche, pe care o întîlnim și în Vechiul Testament, la poporul evreu, însă cu altă semnificație spirituală: descoperirea Decalogului, adică cele zece Porunci date de Dumnezeu lui Moise și întregului popor, pe muntele Sinai (Ieșire, capitolul 20).  
Acest praznic se mai numește în popor și RUSALII, deoarece Pogorîrea Sfîntului Duh a coincis cu o mare sărbătoare a românilor în cinstea trandafirilor. În limba latină la trandafir se spune: "rosa". Prin Duhul Sfînt s-au convertit, s-au încreștinat atît oamenii, cît și toate sărbătorile și tradițiile păgîne. Mare este lucrarea Sfîntului Duh de-a lungul istoriei și pînă-n vremea noastră! În cartea Sfinților Apostoli, la capitolul doi, se descrie amănunțit modul de coborîre a Sfîntului Duh peste Sfinții Apostoli care în acele momente se aflau într-un foișor:
"Și cînd a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vînt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfînt și au început să vorbească în limbi precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitorii iudei, bărbați cucernici din toate popoarele care sînt sub cer. Și iscîndu-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicînd: Iată nu sînt aceștia care vorbesc toți galileeni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în Pont și în Asia. În Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei cea de lîngă Cirene și romani aflați în trecere, și prozeliți. Cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu! 
Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicînd unul către altul: Ce va să fie aceasta? Iar alții, batjocorindu-i, ziceau că sînt plini de must. Și stînd Petru cu cei unsprezece apostoli, a ridicat glasul și le-a vorbit: Bărbați iudei, și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscut și luați în urechi cuvintele mele; Că aceștia nu sînt beți cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi; Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil: iar în zilele din urmă, zice Domnul Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrînii voștri vor visa. Încă și pe slujnicele Mele voi turna în acele zile din Duhul Meu și vor prooroci. Și minuni voi face sus în ceruri și jos pe pămînt semne: sînge, foc și fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sînge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și strălucită. Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mîntui". (Faptele Apostollor, 2, 1 - 21).
În ziua de Pogorîrea Sfîntului Duh a luat ființă Biserica ca instituție divino-umană. De Rusalii, în fiecare an, noi prăznuim ziua de naștere a Bisericii. Fără Duh Sfînt nu există Biserică. Cincizecimea sau Pogorîrea Sfîntului Duh se continuă mereu în Biserică pînă-n vremea noastră. 

Cele 7 Sfinte Taine, acestea fiind slujbe bisericești, au darul de a ne sfinți prin Duhul Sfînt care se revarsă de fiecare dată cînd se oficiază prin Biserică 

La Sfînta Liturghie, preotul invocă de fiecare dată coborîrea Sfîntului Duh peste Sfintele Daruri: pîinea și vinul de pe Sfînta Masă în altar să se prefacă în Sfînta Împărtășanie, care este Trupul și Sîngele Mîntuitorului Iisus Hristos. În ziua învierii Sale din morți, Mîntuitorul Hristos a instituit și Taina Spovedaniei prin următoarele cuvinte sacre: "Luați Duh Sfînt, cărora veți ierta vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute"(Ioan 20, 22 - 23). 
Prin Duhul Sfînt, noi ne transfigurăm, adică ne spiritualizăm. Duhul Sfînt ne curățește atît sufletul cît și trupul nostru. Cînd spunem Duhul Sfînt, noi nu ne gîndim la o energie, lumină, putere a lui Dumnezeu. Duhul Sfînt este o Persoană cu care putem dialoga, cu care comunicăm. Duhul Sfînt scoate în evidență spiritualitatea lui Dumnezeu, după cum ne spune Însuși Mîntuitorul Hristos în convorbirea pe care a avut-o cu femeia samarineancă: "Duh este Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh și adevăr" (Ioan 4, 24). 
Pe Duhul Sfînt îl putem îndepărta din noi prin săvîrșirea de păcate strigătoare la ceruri. Păcatele împotriva Duhului Sfînt sînt cele mai grele: "Orice păcat și hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfînt nu se va ierta". (Matei 12, 31). Să ne spovedim cît mai des și să venim mereu la Sfînta Liturghie, în Biserică, pentru a ne umple de Duhul Sfînt.                    

MARE ESTE DUMNEZEU!

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU