Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4753 > Economic Nr. 4753 de vineri, 25 iulie 2014  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Fiscul îi liniștește pe transportatori


Restituirea de accize nu presupune efectuarea unui control anticipat

Schema de restituire va fi supusă ulterior controlului efectuat de ANAF

articol de: Adrian CRĂCIUN
Nimeni nu îi va controla pe transportatori înainte de returnarea diferen­ței dintre nivelul standard și cel ­dife­rențiat al accizelor pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Precizarea vine din par­­tea Direcției Generale Regională a Finanțelor Pu­bli­ce Galați, care infor­mea­ză contribuabilii asu­­pra faptului că, prin Hotărîrea Guvernului nr. 537/2014, publicată în Monitorul ­Oficial al României nr. 512/9 iulie 2014, au fost apro­bate condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a su­­melor reprezentînd dife­rența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Totodată, reprezentanții Finanțelor au făcut precizarea că restituirea de accize nu presupune efectuarea unui control anticipat, schema de restituire fiind supusă controlului ulterior efectuat potrivit Codului de Procedură Fiscală, prin organele de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.   

Cotă de 40 euro/1.000 litri

Nivelul diferențiat al accizelor este determinat, potrivit prevederilor art. 176 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv 47,34 euro/tonă a nivelului standard de accize pentru motorina utilizată drept carburant pentru motor pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone, precum și pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3. Sînt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care sînt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, dețin vehicule eligibile și nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizol­va­re, închidere operați­onală sau lichidare, nu au fost declarați inactivi sau nu au intrat în inactivitate temporară și nu au obligații de plată restante la bugetul general consolidat.

Plăți pînă în 2019

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 15 iulie 2014 și 31 martie 2019 inclusiv, în limita bu­ge­tului anual alocat sche­mei. Operato­rii economici care doresc să solicite restituirea de acci­ze au obli­gația ca, înainte de a efectua prima soli­citare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici ­eligibili pentru restituirea de acci­ze. Înregistrarea presupu­ne depunerea la Auto­ritatea Rutieră Ro­mână, o singu­ră dată, cu ocazia înre­gistrării, o serie de do­cumente prin care ­ope­ratorii economici fac dovada eligibilității lor și a vehiculelor pe care le de­țin. În vederea restituirii accizelor aferente unui tri­mestru calendaristic, ope­ratorii economici eligibili depun la administratorul schemei o cerere, în format electronic sau pe suport hîrtie, începînd cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solici­tă restitu­irea, dar nu mai tîrziu de un an de la aceas­tă dată. În cazul ope­rato­rilor economici care ali­mentează vehiculele  de la stații de distribuție, ­­depu­­nerea cererii este con­di­­­ționată și de utili­za­rea unui card de gestiune a alimentărilor, iar în ca­zul celor care alimentează vehiculele de la rezervoa­rele pentru consum propriu, depunerea cererii de restituire de accize este condiționată de dotarea acestor rezervoare cu dispersoare electronice pentru distribuție.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU